власта

 • 111Эдит и я — Эту статью следует викифицировать. Пожалуйста, оформите её согласно правилам оформления статей …

  Википедия

 • 112КАК НЕБО И ЗЕМЛЯ — кто, что быть Ничего похожего. Иногда подразумевается внешнее на первый взгляд сходство, общность сравниваемых объектов. Имеется в виду, что лицо (Х), предмет (Z), явление, событие, эпоха (Р), место (L) не имеют ничего общего с другим лицом (Х1) …

  Фразеологический словарь русского языка

 • 113НЕБО И ЗЕМЛЯ — кто, что быть Ничего похожего. Иногда подразумевается внешнее на первый взгляд сходство, общность сравниваемых объектов. Имеется в виду, что лицо (Х), предмет (Z), явление, событие, эпоха (Р), место (L) не имеют ничего общего с другим лицом (Х1) …

  Фразеологический словарь русского языка

 • 114Заратустра — (перс. Zarathustra) староперсиски проповедник и филозоф (меѓу 7. и 6. в. пр. н. е.), основач на дуалистичката религија маздаизам според која постојат два принципа, два духа: добар дух (Ахри Маразде, Ормазд или Ормузд) и зол дух (Ариман или… …

  Macedonian dictionary

 • 115авторитарен — (лат auctoritas волја, углед) заснован врз слепо потчинување кон власта …

  Macedonian dictionary

 • 116апроприра — (лат арргорпаге) присвои/присвојува, стекне/стекнува со доделување врз основа на закон или акт на власта …

  Macedonian dictionary

 • 117апропријација — (лат appropriatio) 1. присвојување, стекнување на сопственост со доделување врз основа на закон или акт на власта, 2. дотерување, приспособување, 3. хемиско сврзување на две тела со помош на трето тело …

  Macedonian dictionary

 • 118апсолутна вредност — комп вредност на број без алгебарски предзнак, 4. неограничен, независен во поглед на власта …

  Macedonian dictionary

 • 119ајдук — (арап haydud) 1. првобитно отпадник што се борел против турските насилници, 2. денес отпадник од власта и од законот, 3. кај Турците разбојник, 4. кај Унгарците а) лесно вооружен пешадиски војник, б) слуга во унгарска народна носија …

  Macedonian dictionary

 • 120бонапартизам — (по името на Наполеон Бонапарта) 1. движење и идеологија на приврзаниците на династијата Бонапарта во Франција 2. облик на државна власт што се потпира на војската, ја користи спротивноста на интересите на работниците и буржоазијата, а се служи и …

  Macedonian dictionary